FITXA D'INSCRIPCIÓ (Campionat de Catalunya de Raids d'Esports de Muntanya)
NOM  de l'EQUIP
CATEGORIA ÈLIT  (3 components mixtes, solament Campionat)
NOM RAIDER DNI ENTITAT TARJA 

FEDERAT

POBLACIÓ ADREÇA TELÈFON E-MAIL

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

DATA 

NAIXEMENT

Signatures

Firmas

Els participants, autoritzen a l'organització a fer fotos i/o video del Raid per a confeccionar un reportatge fotogràfic de la cursa.

Los participantes autorizan a la organización a hacer fotos y / o video del Raid para confeccionar un reportaje fotográfico de la carrera.

Segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals , El Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya, no difondrà dades personals dels participants al Raid Noguera 2020 i solament quedaran arxivades per a l’Entitat.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, El Centre de Promoció d'Actividades de Muntanya, no difundirá datos personales de los participantes en el Raid del Segre 2019 y solamente quedarán archivadas para la Entidad .

Cal que imprimiu la fitxa, la signeu, l'escanegeu i l'envieu a: cpambalaguer@hotmail.com

Hay que imprimir la ficha, la firmeis, la escaneais y la envieis a: cpambalaguer@hotmail.com