CENTRE

de

PROMOCIÓ d’ACTIVITATS

de MUNTANYA

 

LLIBRE D’ACTES

Any 2018

ESCUT3.BMP

 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA     

Torre d’En Roger Traguany (La Portella) diumenge 11 de febrer del 2018

A les 13 hores, queda constituïda en primera convocatòria, l’Assemblea General Ordinària corresponent a l’any 2018.

Presideix l’Assemblea el President  del CPAM, N’Antoni Ricart i Serena.

Assisteixen els següents socis/es:

1.      N-006         Sr. Ignasi Planes i Boladeres, Sots president del CPAM

2.     N-023         Sr Francesc Millà i Solé

3.     N-039         Sta. Marta Llovera i Àlvarez, Secretària del CPAM

4.     N-242         Sr. Joan Carlos Mena i Pareja

5.     N-063         Sr. Josep Ma. Planes i Boladeres, Vocal del CPAM

6.     N-086         Sra. Montse Rafel i Blanch

7.     N-087         Sr. Xavier Saiz i Sellart

8.     N-132         Sra. Maribel Pedrosa i Mañas

9.     N-226         Sta. Laia Rando i Fontova

10.  N-244         Sr. Alfons Porta i Clemente

11.   N-245         Sr. Roger Traguany i Pociello

12. N-086         Sra. Montse Rafel i Blanch

13. N- 243       Adrià Mena iGalán (menor)

14. N-253         Sta. Anna Palau i Escrig

15. N-278         Anaïs Millà i Barriere (menor)

16. N-277        Josep Ma. Farré i Ros

17. N-207        Sr. Francesc Campillo i Betbesé

18. N-077        Sr. Josep Baldillou i Morelló

19. N-078        Sra. Pilena Naval i Plana

20. N-203        Sr. Jaume Solé i Bertrán

21. N-241         Srta. Rosa maria Pérez i Torres

 

I excusen la seva assistència els següents socis/es

 

1.      N-003         Sra. Ma. Àngels Rovira i Cairò, Vocal CPAM

2. N-040         Sta. Montse Llovera i Àlvarez

3.     N-045         Sr. Àlex Martorell i Basurte

4.     N-128         Sta. Natàlia Serres i Margalida

5. N-221          Sta. Maria Escoté i Valderrama

 

Després de donar la benvinguda per l’assistència per part del President, comença l’Assemblea.

 

PRIMER

És donà lectura de l’acta de l’Assemblea anterior, la del 2017, la qual s’aprovà per unanimitat.

SEGON

 

Es dona relació d’altes i baixes de socis/es del CPAM. Fins el dia de l’Assemblea, hi ha 18 baixes oficials, i 2 altes oficials. Falta pagar la quota social a 4 socis/es, ja que no es té el núm. de compte corrent d’aquests socis/es, i que hauran de pagar la quota social si volen participar en l’equip pedagògic del Campament.

A hores d’ara hi ha 116 socis en el CPAM

 

TERCER

Es presenta l’estat de comptes del 2017, que resumidament és el següent:

                  

SORTIDES

 

Secretaria  

3.402,55

 

Banc (Comptes)

517,40

 

Devolucions 

180,00

 

Assegurances

5.350,03

 

Immobles

550,00

 

Publicacions

0,00

 

Inversió en material

957,86

 

Activitats esportives

26.197,84

 

Act. culturals i socials

1.757,40

 

Altres

0,00

TOTAL

38.913,08 €

ENTRADES

 

Ingressos típics

20.161,90

 

Activitats esportives

26.828,00

 

Act. Culturals i socials

84,00

 

Vendes de material

150,00

 

Subvencions

8.302,15

TOTAL

55.526,05 €

BALANÇ: + 17.012,97 €

 

S’aprovà l’estat de comptes del 2017 per unanimitat.

Per part del President, es comenta que malgrat hi hagi aquest balanç positiu, no son els diners que hi ha al banc ja que al començament de l’any s’han de pagar totes les factures fixes de l’Entitat. I també els avançaments de pagaments per reserves per poder fer les activitats anuals del CPAM.

 

Complementàriament amb l’estat de comptes del 2017, es presenten unes gràfiques explicatives i comparatives des de l’inici de l’Entitat (1983) fins al 2017.

 

QUART

Es presentà el pressupost per al 2018, que resumidament fou el següent:

 

ENTRADES

 

Igressos típics

22.747,97

 

Activitats esportives

96.900,00

 

Act. Socials i culturals

320,00

 

Subvencions

25.650,00

TOTAL

145.617,97 €

SORTIDES

 

Secretaria

3.922,00

 

Assegurances

5.411,00

 

Immobles

550,00

 

Publicacions

3000,00

 

Inversions

24.334,97

 

Activitats esportives

106,000,00

 

Act. Socials i culturals

2.400,00

TOTAL

145.617,97 €

 

S’aprovà el pressupost del 2018 per unanimitat.

 

El President  informa que tal com diu el nom, és un pressupost, és pressuposa que les entrades i sortides seran aquestes.

 

CINQUÈ

És fa memòria de les activitats del 2017 de les quals ja s’ha parlat en la presentació de l’estat de comptes.

 

SISÉ

En quan a projectes i propostes per part de la Junta Directiva, se’n presenta una:

a)     És proposa comprar un culot i mallot de BTT al preu de 76,90 euros i que el CPAM subvencionarà el 50% del cost al soci. Hi ha d’haver un mínim de 15 socis per a que surti aquest preu. El disseny s’encarregarà a un soci i se li subvencionarà el 100% del seu equip (vestimenta) de BTT.

SETÉ

No hi ha propostes per part dels socis 

VUITÉ

 

INFORME DE PRESIDÈNCIA

Sobre l’Assemblea 2017

De les propostes, s’han complert el fet que els participants als Ermitanyos, tinguin la inscripció gratuïta.

No s’han fet samarretes per a Campaments, doncs sempre fa por no omplir el Campament i que s’han d’encomanar amb temps i això son dos fets reals incompatibles.

En quan a la compra de piolets i grampons, enguany no ha fet faltat comprar-n’hi més ja que no hi hagut massa demanda.

Pàgina web del CPAM

La pàgina es renova a començaments d’any però no queda tancada, sobre tot a apuntar-hi algunes activitats que els socis creguin convenients.

Es recomana als socis, visitin la pàgina sobre tot, en les activitats i les circulars que s’actualitzen contínuament.

Com a curiositat, cal mirar el comptador, i veure d’on surten les visites, n’hi ha d’arreu del món que visiten la pàgina web del CPAM. Lògicament, durant els mesos abans i durant del Campament, és on hi ha més visites.

Socis

Encara avui en dia hi ha socis que no han donat el full d’inscripció que se’ns demana legalment per la protecció de dades. El fet que som una societat petita, no comporta inspeccions, però...

També caldria que tots els socis, donessin el seu e-mail, ja que això els facilitaria rebre tota la informació i totes les circulars del CPAM en puntualitat i al moment.

Targes federatives

Des de fa tres anys, quan es va implantar el fet que el soci/a que vulgui la tarja ha de fer ell mateix l’ingrès de la tarja, aquesta ha baixat molt, a hores d’ara es fan una quarta part de targes de socis que formen el CPAM. De moment s’han fet 26 targes federatives (37% menys que el 2017)

Cal recordar les avantatges davant d’un accident de tenir la tarja, sobre tot rescat i rehabilitació. Per exemple, els que practiqueu esquí alpí, l’assegurança del forfait, solament cobreix el transport de pistes al dispensari, res més.

També s’ha de dir, que fins ara el CPAM no pagava quota federativa a la FEDME ja que treia més de 6 targes habilitades, enguany, de moment solament se n’han habilitat dues..això vol dir que l’any vinent s’haurà de pagar la diferència de 6 a 2 targes habilitades. La pregunta és si cal seguir formant part de la FEDME...

NOVÉ

S’obrí un torn obert de paraules, en el qual no hi va haver res a dir.

I sense res més a afegir, a les 14, el President del CPAM dona per finalitzada l’Assemblea General Ordinària.

I perquè així consti signen aquesta acta:

President del CPAM                                     Secretària del CPAM

 

 

Antoni Ricart i Serena                                 Marta Llovera i Álvarez