CENTRE

de

PROMOCIÓ d’ACTIVITATS

de MUNTANYA

 

LLIBRE D’ACTES

Any 2019

ESCUT3.BMP

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA     

Torre d’En Roger Traguany (La Portella) diumenge 24 de febrer del 2019

A les 12 hores, queda constituïda en primera convocatòria, l’Assemblea General Ordinària corresponent a l’any 2019.

Presideix l’Assemblea el President  del CPAM, N’Antoni Ricart i Serena.

Assisteixen els següents socis/es:

1.      N-006         Sr. Ignasi Planes i Boladeres, (Sots president del CPAM)

2.     N-023         Sr Francesc Millà i Solé, (Vocal del CPAM)

3.     N-039         Sta. Marta Llovera i Àlvarez, (Secretària del CPAM)

4.     N-242         Sr. Joan Carlos Mena i Pareja

5.     N-063         Sr. Josep Ma. Planes i Boladeres, (Vocal del CPAM)

6. N-077          Sr. Josep Baldillou i Morelló

7. N-078          Sra. Pilena Naval i Plana

8. N-079          Sr. Xavier Baldillou i Naval

9. N-083          Sr. Francesc Ricart i Serena

10.     N-086        Sra. Montse Rafel i Blanch

11.     N-087        Sr. Xavier Saiz i Sellart, (Vocal del CPAM

12.     N-132        Sra. Maribel Pedrosa i Mañas

13. N-186         Sra. Ester Planes i Mesa

14.     N-226        Sta. Laia Rando i Fontova

15.  N-244         Sr. Alfons Porta i Clemente

16.   N-245        Sr. Roger Traguany i Pociello

17. N- 243       Sr, Adrià Mena i Galán

18.  N-253        Sra. Anna Palau i Escrig

19. N-263        Sra. Montse Fontova i Sans

20. N-264        Sr. Josep Ma. Rando i Campàs

21. N-278         Anaïs Millà i Barriere (menor)

22. N-277        Josep Ma. Farré i Ros 

I excusen la seva assistència els següents socis/es

 

1.     N-003         Sra. Ma. Àngels Rovira i Cairò, (Vocal del CPAM)

2. N-040         Sta. Montse Llovera i Àlvarez

3.    N-045         Sr. Àlex Martorell i Basurte

4.    N-128         Sta. Natàlia Serres i Margalida, (Administradora del CPAM)

5. N-221          Sta. Maria Escoté i Valderrama

6. N-254          Sta. Livia Roxana i Popa

 

Després de donar la benvinguda per l’assistència per part del President, comença l’Assemblea.

 

PRIMER

És donà lectura de l’acta de l’Assemblea anterior, la del 2018, la qual s’aprovà per unanimitat.

 

 

SEGON

Es dona relació d’altes i baixes de socis/es del CPAM. Fins el dia de l’Assemblea, hi ha 10 baixes oficials, i es comenta que segurament augmentaran les altes si s’incorporen nous monitors al Campament

A hores d’ara hi ha 118 socis en el CPAM

TERCER

INFORME DE PRESIDÈNCIA

 

1.      Targes federatives:

Des de que vam fer que les targes fessin l’ingrès el mateix soci/, han baixat considerablement:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

93

46

36

41

33

30?

Igualment cal dir, que el 2018 hem pagat quota federativa a la FEDME degut a que no hem fet 5 targes federatives, hem tingut que pagar la quota FEDME de 100 euros. A hores d’ara en el 2019 ja superem aquestes 5 targes habilitades

 

2.     Campionat d’Europa de Raids:

En el 1996 es va organitzar el Campament anual de la FEDME, primera activitat internacional. En el 2018, hem organitzat el Campionat d’Europa de Raids. No es por comparar però sí que cal dir algunes coses;

·       Ha tingut in impacte internacional molt positiu.

·       La FEEC, ha felicitat públicament al CPAM per la seva organització.

·       El CPAM està considerat a nivell federatiu, com una entitat molt bona com organitzador de Raids.

·       Econòmicament, no ha sortit del tot positiu, però s’ha superat aportant diners el CPAM (3716,59 euros), a part de les subvencions.

·       S’ha tingut una persona durant 18 mesos pendent de l’activitat...i encara no ha acabat del tot. Això sí, l’estat de comptes està tancat.

 

3.     Raid del Segre

Malgrat que en el 2018 no es va organitzar el Raid del Segre, enguany s’organitzarà per part de la Junta Directiva. Lògicament es demanarà la col·laboració dels socis del CPAM. A la pàgina web del CPAM, ja s’està donant molta informació sobre el Raid, però fins que no estigui tot el recorregut tècnic fet, no s’acabarà de ficar la informació definitiva.

 

4.     Raid infantil:

L’Ajuntament de Balaguer ha proposat al CPAM fer una cursa d’orientació infantil-familiar. Si volem aconseguir subvenció de la FEEC, no es pot dir cursa d’orientació, ja que aquest nom es de la federació d’orientació.

Es faria el dissabte abans del Raid del Segre i s’inclouria, a part de la orientació, el tir amb arc i potser alguna altra modalitat.

 

5.     Camp de treball:

Des de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Fontllonga, s’havia demanat al CPAM que organitzés un Camp de Treball a l’estiu per netejar camins de comunicació entre les poblacions del terme. Per mala sort s’ha arribat tard a la petició de demanada a la Secretaria General de Joventut.

 

6.     Renovació de Junta Directiva del CPAM

A l’any 2020 hi ha canvi de Junta Directiva del CPAM. Tothom que estigui interessat en presentar una candidatura, que la vagi confeccionat per presentar-la al febrer del 2020.

 

7.     Campament General de Muntanya

Es tornarà a demanar l’anomenat campament a la FEEC i es tornarà a fer a Figuerola de Meià que surt gratis el refugi, el problema estarà en factures per valor de 1000 euros per obtenir la subvenció.

 

8.     Declaració de tercer

Com ja fa temps, es fa la declaració anual d’operacions amb terceres persones, que son les factures que sobrepassen els 3000 euros. Generalment tenim l’estada al Campament infantil, el Pigot i la FEEC (targes federatives), però enguany hem tingut que sumar les del Campionat d’Europa de Raids; la compra de caiacs, la compra de motxilles, Hotel Hilton de Girona, les furgonetes, etc. No comporta cap despesa per l’Entitat exceptuant el que ens cobra la gestoria. Esperem que Hisenda es mantingui en aquesta línia.

 

9.     Junta Directiva

Actualment fins el 2020 l’actual composició de la J.D. és:

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CPAM

1

Antoni Ricart

President

Balaguer

2

Ignasi Planes

Sots president

Balaguer

3

Marta Llovera

Secretària

Balaguer

4

Natàlia Serres

Tresorera

Balaguer

5

Josep Ma. Planes

Vocal

Balaguer

6

Josep Ma. Borràs

Vocal

Balaguer

7

Ma. Àngels Rovira

Vocal

Barcelona

8

Xavier Saiz

Vocal

Balaguer

9

Cisco Millà

Vocal

Albesa

COL·LABORADORS JUNTA DIRECTIVA

10

Laia Rando

 

Castelló de Farfanya

11

Maria Escoté

 

Barcelona

12

Montse Llovera

 

Balaguer

13

Livia Roxana

 

Balaguer

14

Roger Traguany

 

La Portella

 

De la Junta Directiva  solament son els 9 membres de la Junta Directiva que estan inscrits en el Departament de Justícia els altres no.

Aquests membres de Junta tenen una assegurança de 300.000 euros de cobertura a  ARTAi

10. Llei de protecció de dades

Encara hi ha socis/es que no han omplert el full d’inscripció com a soci/a, caldria que el CPAM els tingués tots.

I l’actual llei ha canviat, ara solament cal que el President informi que les dades dels socis estan segures i ja està. D’aquesta manera, per exemple, la FEEC se’n renta les mans si alguna entitat l’enganya, cosa que abans es tenia que estar inscrit i la FEEC podia consultar si realment l’entitat complia o no.

QUART

Es presenta l’estat de comptes del 2018, que resumidament és el següent:

                  

SORTIDES

 

Secretaria  

4.948,59

 

Banc (Comptes)

466,72

 

Devolucions 

135,00

 

Assegurances

5.133,45

 

Immobles

600,00

 

Publicacions

0,00

 

Inversió en material

2.417,17

 

Activitats esportives

90.782,87

 

Act. culturals i socials

2.554,70

 

Altres

0,00

TOTAL

107.037,50 €

ENTRADES

 

Ingressos típics

22.117,22

 

Activitats esportives

75.722,17

 

Act. Culturals i socials

118,00

 

Vendes de material

150,00

 

Subvencions

21.836,11

TOTAL

119.943,50 €

BALANÇ: + 12.905,00 €

 

S’aprovà l’estat de comptes del 2018 per unanimitat.

Per part del President, es comenta que malgrat hi hagi aquest balanç positiu, no son els diners que hi ha al banc ja que al començament de l’any s’han de pagar totes les factures fixes de l’Entitat. I també els avançaments de pagaments per reserves per poder fer les activitats anuals del CPAM.

Complementàriament amb l’estat de comptes del 2018, es presenten unes gràfiques explicatives i comparatives des de l’inici de l’Entitat (1983) fins al 2018.

CINQUÈ

Es presentà el pressupost per al 2019, que resumidament fou el següent:

ENTRADES

 

Igressos típics

18.705,00

 

Activitats esportives

27.000,00

 

Act. Socials i culturals

350,00

 

Subvencions

9.900,00

TOTAL

55.955,00 €

SORTIDES

 

Secretaria

4.344,00

 

Assegurances

5.902,00

 

Immobles

600,00

 

Publicacions

0,00

 

Inversions

12.958,01

 

Activitats esportives

28.600,00

 

Act. Socials i culturals

3.550,00

TOTAL

55.955,00 €

 S’aprovà el pressupost del 2019 per unanimitat.

 El President  informa que tal com diu el nom, és un pressupost, és pressuposa que les entrades i sortides seran aquestes.

 SISÉ

És fa memòria de les activitats del 2018 de les quals ja s’ha parlat en la presentació de l’estat de comptes.

 SETÉ

No hi propostes per part de la Junta Directiva

VCUITÉ

No hi ha propostes per part dels socis 

NOVÉ

S’obrí un torn obert de paraules, en el qual no hi va haver res a dir.

I sense res més a afegir, a les 14, el President del CPAM dona per finalitzada l’Assemblea General Ordinària.

I perquè així consti signen aquesta acta:

President del CPAM                                     Secretària del CPAM

 

 

Antoni Ricart i Serena                                 Marta Llovera i Álvarez