CENTRE

de

PROMOCIÓ d’ACTIVITATS

de MUNTANYA

 

LLIBRE D’ACTES

Any 2017

ESCUT3.BMP

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA     

Torre Xavier-Montse (Secà de Balaguer) diumenge 5 de febrer del 2017

A les 13 hores, queda constituïda en primera convocatòria, l’Assemblea General Ordinària corresponent a l’any 2017.

Presideix l’Assemblea el President  del CPAM, N’Antoni Ricart i Serena.

Assisteixen els següents socis/es:

1.      N-006         Sr. Ignasi Planes i Boladeres, Sots president del CPAM

2.     N-023         Sr Francesc Millà i Solé

3.     N-039         Sta. Marta Llovera i Àlvarez, Secretària del CPAM

4.     N-040         Sta. Montse Llovera i Àlvarez

5.     N-063         Sr. Josep Ma. Planes i Boladeres, Vocal del CPAM

6.     N-086         Sra. Montse Rafel i Blanch

7.     N-087         Sr. Xavier Saiz i Sellart

8.     N-221                   Sta. Maria Escoté i Valderrama

9.     N-226         Sta. Laia Rando i Fontova

10. N-244         Sr. Alfons Porta i Clemente

11.   N-245         Sr. Roger Traguany i Pociello

12. N-248         Sr. Jaume Molins i Aige

13. N-252         Sta. Maria Martínez i Cornet

14. N-253         Sta. Anna Palau i Escrig

15. N-254         Stra. Lívia Roxana Popa

16. N-263         Sra. Montse Fontova i Sans

17. N-264         Sr. Josep Ma. Rando i Campàs  

 

I excusen la seva assistència els següents socis/es

 

1.      N-003         Sra. Ma. Àngels Rovira i Cairò, Vocal CPAM

2.     N-045         Sr. Àlex Martorell i Basurte

3.     N-128                   Sta. Natàlia Serres i Margalida

 

 

Després de donar la benvinguda per l’assistència per part del President, comença l’Assemblea.

 

PRIMER

És donà lectura de l’acta de l’Assemblea anterior, la del 2015, la qual s’aprovà per unanimitat.

 

SEGON

Per petició del President, és comença per la Informació de Presidència, ja que s’ha d’informar sobre l’acta del 2016.

 

Sobre l’acta del 2016

Respecte al punt sisè on s’esmentava que els socis podessin votar via correu electrònica, no s’ha dut a terme per dos motius:

1.      Faltaria un programa per poder-lo fer que seria bastant costós.

2.     I si no és fes amb aquest programa, es faltaria a la protecció de dades.

En la compra de grampons i piolets, es volia fer quan els socis ho demanessin cosa que durant el 2016 no hi ha constància d’haver-ho demanat.

En quan a la compra d’armilles/jaquetes, se n’han venut 14 i el CPAM se n’ha quedat 10, en total han estat 24. Vista la compra de les armilles no s’ha mirat pels maiots de BTT.

 

Informació als socis

Es continuarà enviant les circulars via correu electrònic, malgrat que hi ha socis que el CPAM no té les seves adreces electròniques.. Durant el 2016 hi va haver dificultats amb el correu hotmail i alguna adreça s’ha perdut i altres s’han duplicat. S’intenta ficar-ho al dia.

Igualment les circulars es pengen a la pàgina web de l’Entitat i, si una circular és molt important i urgent també es penja al facebook del CPM, on solament hi ha els socis de l’Entitat, no s’accepta cap persona que no sigui soci i tampoc menor d’edat si aquesta no es soci.

 

Assegurances

Degut a que la Generalitat ha modificat el decret de Joventut, per fer activitats amb menors, això ha fet que, entre altres coses, s’ampliés la cobertura de les assegurances que les entitats de joventut, culturals, esportives... han de tenir. Aquestes cobertures passen a ser doble del que eren (en la Responsabilitat Civil)

1.      Accidents: assistència sanitària de 6.000 euros, per defunció de 5.000 euros i per invalidesa permanent de 6.500euros.

2.     Responsabilitat Civil: 300.000 per víctima i 1.200.000 euros per sinistre.

 

Llei de protecció de dades

Finalment el CPM està legalitzat en aquest tema, doncs s’ha donat d’alta a l’Agencia Española de Protección de Datos, amb el codi 2163401284. Es penjarà el full a la pàgina web.

Per aquest motiu es demana als socis/es que encara no ho han fet que omplin el full que es va  enviar per correu ordinàri (i si no el tenen el poden tornar a demanar), on hi consten les dades personals i els motius pels quals el CPAM en pot fer us. Es pot escanejar i enviar-lo per e-mail

 

Certificat de penals

Tot soci/a que vulgui treballar amb menors d’edat (Campaments,...) haurà de tenir el certificat de penals de delictes sexuals.

 

Activitats destacades

A part del Campament, enguany es realitzaran dues activitats destacades més:

1.      El Raid del Segre, que puntuarà per la Copa Catalana de Raids.

2.     Festa de la Vegueria.

 

Pàgina web del CPAM

Es recomana anant visitant la pàgina web del CPAM http://www.cpambalaguer.com ja que s’hi penjen les activitats, les circulars, hi ha la documentació de la llei de transparència (tot el que es dona en les Assemblees: acta, estat de comptes, pressupostos, estatuts, etc...)

 

TERCER

Es dona relació d’altes i baixes de socis/es del CPAM. Fins el dia de l’Assemblea, hi ha 9 baixes oficials, i 3 altes oficials. Falta pagar la quota social a 4 socis/es, ja que no es té el núm. de compte corrent d’aquests socis/es, i que hauran de pagar la quota social si volen particcipar en l’equip pedagògic del Campament.

A hores d’ara hi ha 127 socis en el CPAM

 

QUART

Es presenta l’estat de comptes del 2016, que resumidament és el següent:

                  

SORTIDES

 

Secretaria  

3.808,64

 

Banc (Comptes)

526,07

 

Devolucions 

180,00

 

Assegurances

4.624,44

 

Immobles

500,00

 

Publicacions

0,00

 

Inversió en material

1.500,00

 

Activitats esportives

19.308,05

 

Act. culturals i socials

1.227,96

 

Altres

0,00

TOTAL

31.612,11 €

ENTRADES

 

Ingressos típics

18.481,22

 

Activitats esportives

22.205,00

 

Act. Culturals i socials

00,00

 

Vendes de material

350,00

 

Subvencions

4.766,10

TOTAL

45.802,32 €

BALANÇ: + 14.190,21 €

 

S’aprovà l’estat de comptes del 2016 per unanimitat.

Per part del President, es comenta que malgrat hi hagi aquest balanç positiu, no son els diners que hi ha al banc ja que al començament de l’any s’han de pagar totes les factures fixes de l’Entitat. I també els avançaments de pagaments per reserves per poder fer les activitats anuals del CPAM.

 

Complementàriament amb l’estat de comptes del 2015, es presenten unes gràfiques explicatives i comparatives des de l’inici de l’Entitat (1983) fins al 2016.

 

CINQUÈ

Es presentà el pressupost per al 2017, que resumidament fou el següent:

 

ENTRADES

 

Igressos típics

20.640,21

 

Activitats esportives

21.050,00

 

Act. Socials i culturals

130,00

 

Subvencions

4.760,00

TOTAL

46.580,21 €

SORTIDES

 

Secretaria

4.360,90

 

Assegurances

5.595,68

 

Immobles

550,00

 

Publicacions

0,00

 

Inversions

13.973,63

 

Activitats esportives

20.750,00

 

Act. Socials i culturals

1.350,00

TOTAL

46.580,21 €

 

S’aprovà el pressupost del 2017 per unanimitat.

 

El President  informa que tal com diu el nom, és un pressupost, és pressuposa que les entrades i sortides seran aquestes.

 

SISÉ

És fa memòria de les activitats del 2016 de les quals ja s’ha parlat en la presentació de l’estat de comptes.

 

SETÉ

En quan a projectes i propostes per part de la Junta Directiva, no se’n presenta cap

 

VUITÉ

Es presenten les propostes i projectes per part dels socis/es.

·        La primera, es demana que el CPAM faci una compra de grampons i piolets per arribar a un total de mitja dotzena de cada. S’aprova que es durà  a terme aquesta compra, ja que solament caldria comprar-n’hi dos grampons i dos piolets.

·        Es proposà també el fer samarretes per als socis i acampats de Campaments. Es demanarà disenys als socis.

·        L’última proposta es quedà en que els participants socis del CPAM que participin als Ermitanyos els hi sigui gratuïta la inscripció si hi ha socis que participen en l’organització de la realització de l’activitat.

 

NOVÈ

S’obrí un torn obert de paraules, en el qual no hi va haver res a dir.

I sense res més a afegir, a les 14, el President del CPAM dona per finalitzada l’Assemblea General Ordinària.

I perquè així consti signen aquesta acta:

 

President del CPAM                                     Secretària del CPAM

 

 

Antoni Ricart i Serena                                 Marta Llovera i Álvarez