CENTRE

de

PROMOCIÓ d’ACTIVITATS

de MUNTANYA

 

LLIBRE D’ACTES

Any 2020

ESCUT3.BMP

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Torre d’En Roger Traguany (La Portella) diumenge 16 de febrer del 2020

A les 12 hores, queda constituïda en primera convocatòria, l’Assemblea General Ordinària corresponent a l’any 2020.

Presideix l’Assemblea el President  del CPAM, N’Antoni Ricart i Serena.

Assisteixen els següents socis/es:

1.     N-006         Sr. Ignasi Planes i Boladeres, (Vicepresident del CPAM)

2.     N-023         Sr Francesc Millà i Solé, (Vocal del CPAM)

3.     N-039         Sta. Marta Llovera i Àlvarez, (Secretària del CPAM)

4.     N-242         Sr. Joan Carlos Mena i Pareja

5.     N-077         Sr. Josep Baldillou i Morelló

6.     N-078         Sra. Pilena Naval i Plana

7.     N-079         Sr. Xavier Baldillou i Naval

8.     N-086        Sra. Montse Rafel i Blanch

9.     N-087        Sr. Xavier Saiz i Sellart, (Vocal del CPAM

10. N-132         Sra. Maribel Pedrosa i Mañas

11.   N-203         Sr. Jaume Solé i Bertran

12. N-226        Sta. Laia Rando i Fontova

13. N-241         Sra Rosa Ma. Pérez i Torres

14. N-244         Sr. Alfons Porta i Clemente

15. N-245        Sr. Roger Traguany i Pociello

16. N-253        Sra. Anna Palau i Escrig

17. N-254         Sta. Lívia Roxana i Popa

18. N-263         Sra. Montse Fontova i Sans

19. N-264         Sr. Josep Ma. Rando i Campàs

20. N-278         Sta. Anaïs Millà i Barriere (menor)

21. N-277         Sr. Josep Ma. Farré i Ros

22. N-286         Sr. Roger Segarra i Roca

23.N-294         Sr. George Alin i Barbulesco

I excusen la seva assistència els següents socis/es

1.      N-003         Sra. Ma. Àngels Rovira i Cairò, (Vocal JD del CPAM)

2.     N-040         Sta. Montse Llovera i Àlvarez (Vocal JD del CPAM)

3.     N-045         Sr. Àlex Martorell i Basurte

4.     N-128         Sta. Natàlia Serres i Margalida, (Tresorera del CPAM)

5.     N-221          Sta. Maria Escoté i Valderrama (Vocal JD del CPAM)

Després de donar la benvinguda per l’assistència per part del President, comença l’Assemblea. 

PRIMER

És donà lectura de l’acta de l’Assemblea anterior, la del 2019, la qual s’aprovà per unanimitat.

SEGON

Es dona relació d’altes i baixes de socis/es del CPAM. Fins el dia de l’Assemblea, hi ha 10 baixes demanades oficials i 2 baixes per defunció, havent 2 altes; i es comenta que segurament augmentaran les altes si s’incorporen nous monitors al Campament

A hores d’ara hi ha 118 socis en el CPAM

TERCER

INFORME DE PRESIDÈNCIA

TARGES FEDERATIVES

Des de que vam fer que les targes fessin l’ingrés el mateix soci/, han baixat considerablement:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

92

94

93

99

93

     46

      36

     41

33

35+9

31?

Igualment cal dir, que el 2019 hem pagat quota federativa a la FEDME degut a que no hem fet 5 targes federatives, hem tingut que pagar la quota FEDME de 100 euros. A hores d’ara en el 2020 ja superem aquestes 5 en concret: 8 habilitades a la FEDME.

ACTIVITATS ESPORTIVES DESTACABLES PEL 2020:

1r Raid Infantil: Ciutat de Balaguer: Es durà a terme el diumenge 21 de juny per la zona de Balaguer. Es farà orientació, tir amb arc, cursa de patins en línia i BTT. És demanarà subvenció a l’Ajuntament de Balaguer i a la FEEC.

Campament Infantil i Juvenil. 38è Estades d’Excursionisme: Es durà a terme del dilluns 20 de juliol al diumenge 2 d’agost. Es realitzarà al campament de Toirigo. Es demanarà subvenció a l’Ajuntament de Balaguer, a la Diputació de Lleida i a la FEEC.

Campionat de Catalunya de Raids. Raid Noguera. Es durà a terme del divendres 25 al diumenge 27 de setembre. L’itinerari es farà pel Montsec de Rúbies i Sant Mamet. Es farà orientació, BTT, caiac, espeleologia, escalada, orientació urbana, tir amb arc i cursa de patins en línia. És demanarà subvenció a l’Ajuntament de Balaguer, a la Diputació de Lleida i a la FEEC:

Festa de la 8a. Vegueria. Enguany tornarem a organitzar la Festa de la Vegueria i es netejarà el camí antic de Fontllonga a Figuerola, es durà a terme el 18 d’octubre, fent el dinar final al local social de Figuerola de Meià, que l’Ajuntament ens el cedeix gratuïtament. Es demanarà subvenció a la Vegueria de la FEEC.

32è Campament General de Muntanya. Es durà a terme el dissabte 14 i diumenge 15 de novembre. Es realitzarà a Figuerola de Meià. Es demararà subvenció a la FEEC.

Jornades de promoció d’Excursionisme. Es duran a terme durant l’any per la comarca de la Noguera. Es demanarà subvenció a la Vegueria de la  FEEC.

FEEC

Medalla d’or de la Generalitat de Catalunya per la FEEC. El CPAM s’ha sumat a moltes entitats per a que la FEEC se li coincideixi la medalla d'or pel seu centenari que és compleix enguany, 2020.

Nova Junta Directiva. Hem entrat en l’últim any de la JD de la FEEC i hi haurà canvis de Junta Directiva.

Banc LACAIXA

Degut, segons el banc, per evitar blanqueig de diner i finançament del terrorisme, com a Entitat, hem de signar dos persones qualsevol transferència, en dos comptes diferents, aquests son el del CPAM que té el President i el compte obert per  a tal efecte de la Secretària.

A més una vegada aprovada la nova Junta Directiva del CPAM haurem de donar ràpidament l’acta de l’Assemblea on figurin els nous membres perquè sinó ens bloquejaran els comptes.

PROTECCIÓ DE DADES

Encara hi ha socis/es que no han omplert el full d’inscripció com a soci/a, caldria que el CPAM els tingués tots.

I l’actual llei ha canviat, ara solament cal que el President informi que les dades dels socis estan segures i ja està. D’aquesta manera, per exemple, la FEEC se’n renta les mans si alguna entitat l’enganya, cosa que abans es tenia que estar inscrit i la FEEC podia consultar si realment l’entitat complia o no.

A més, qualsevol que vulgui estar en un xat (WhatsApp) del CPAM haurà de signar una autorització per estar-hi.

PÀGINA WEB DEL CPAM

Està en procés de canviar i actualitzar la web de l’Entitat, primer, no és una cosa ràpida i segon hem d’informar a través de la web actual el que fem i com ho fem, la mira molta gent i ens públics. Però s’ha d’actualitzar. La Secretària estarà fent la feina i serà una feina remunerada.

QUART

Es presenta l’estat de comptes del 2019, que resumidament és el següent:

                  

SORTIDES

 

Secretaria  

4.211,95

 

Banc (Comptes)

483,31

 

Devolucions 

105,00

 

Assegurances

5.699,99

 

Immobles

550,00

 

Publicacions

0,00

 

Inversió en material

3.303,48

 

Activitats esportives

24734,48

 

Act. culturals i socials

2.549,99

 

Altres

0,00

TOTAL

41.638,20 €

ENTRADES

 

Ingressos típics

19.147,00

 

Activitats esportives

24.538,00

 

Act. Culturals i socials

169,00

 

Vendes de material

75,00

 

Subvencions

10.519,95

TOTAL

54.448,95 €

BALANÇ: + 12.810,75 €

 

S’aprovà l’estat de comptes del 2019 per unanimitat.

Per part del President, es comenta que malgrat hi hagi aquest balanç positiu, no son els diners que hi ha al banc ja que al començament de l’any s’han de pagar totes les factures fixes de l’Entitat. I també els avançaments de pagaments per reserves per poder fer les activitats anuals del CPAM.

Complementàriament amb l’estat de comptes del 2019, es presenten unes gràfiques explicatives i comparatives des de l’inici de l’Entitat (1983) fins al 2019.

CINQUÈ

Es presentà el pressupost per al 2020, que resumidament fou el següent:

ENTRADES

 

Igressos típics

18.110,00

 

Activitats esportives

25.300,00

 

Act. Socials i culturals

200,00

 

Subvencions

11.840,00

TOTAL

55.450,00 €

SORTIDES

 

Secretaria

3.585,00

 

Assegurances

5.000,21

 

Banc-Caixa

451,20

 

Devolucions

105,00

 

Immobles

550,00

 

Publicacions

0,00

 

Inversions

19.259,34

 

Activitats esportives

24.800,00

 

Act. Socials i culturals

1.700,00

TOTAL

55.450,00 €

 S’aprovà el pressupost del 2020 per unanimitat.

 El President  informa que tal com diu el nom, és un pressupost, és pressuposa que les entrades i sortides seran aquestes.

 SISÉ

És fa memòria de les activitats del 2019 de les quals ja s’ha parlat en la presentació de l’estat de comptes.

 SETÉ

No hi propostes per part de la Junta Directiva

VUITÉ

No hi ha propostes per part dels socis 

NOVÉ

S’obrí un torn obert de paraules, en el qual no hi va haver res a dir.

I sense res més a afegir, a les 13, el President del CPAM dona per finalitzada l’Assemblea General Ordinària.

I perquè així consti signen aquesta acta:

President del CPAM                                     Secretària del CPAM

 

 

Antoni Ricart i Serena                                 Marta Llovera i Álvarez

 

ACTE SEGUIT ES FA L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

 

 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Torre d’En Roger Traguany (La Portella) diumenge 16 de febrer del 2020

A les 13 hores, queda constituïda en primera convocatòria, l’Assemblea General Extraordinària corresponent a l’any 2020.

Presideix l’Assemblea el President  del CPAM, N’Antoni Ricart i Serena.

Assisteixen els següents socis/es:

1.      N-006    Sr. Ignasi Planes i Boladeres, (Sots president del CPAM)

2.     N-023    Sr Francesc Millà i Solé, (Vocal del CPAM)

3.     N-039    Sta. Marta Llovera i Àlvarez, (Secretària del CPAM)

4.     N-242    Sr. Joan Carlos Mena i Pareja

5.     N-077    Sr. Josep Baldillou i Morelló

6.     N-078    Sra. Pilena Naval i Plana

7.     N-079    Sr. Xavier Baldillou i Naval

8.     N-086    Sra. Montse Rafel i Blanch

9.     N-087    Sr. Xavier Saiz i Sellart, (Vocal del CPAM

10. N-132    Sra. Maribel Pedrosa i Mañas

11.   N-203    Sr. Jaume Solé i Bertran

12. N-226    Sta. Laia Rando i Fontova

13. N-241     Sra Rosa Ma. Pérez i Torres

14. N-244    Sr. Alfons Porta i Clemente

15. N-245    Sr. Roger Traguany i Pociello

16. N-253    Sra. Anna Palau i Escrig

17. N-254    Sta. Lívia Roxana i Popa

18. N-263    Sra. Montse Fontova i Sans

19. N-264    Sr. Josep Ma. Rando i Campàs

20.N-278    Sta. Anaïs Millà i Barriere (menor)

21. N-277    Sr. Josep Ma. Farré i Ros

22.N-286    Sr. Roger Segarra i Roca

23.N-294    Sr. George Alin i Barbulesco

I excusen la seva assistència els següents socis/es

1.      N-003     Sra. Ma. Àngels Rovira i Cairò, (Vocal JD del CPAM)

2.     N-040     Sta. Montse Llovera i Àlvarez (Vocal JD del CPAM)

3.     N-045     Sr. Àlex Martorell i Basurte

4.     N-128     Sta. Natàlia Serres i Margalida, (Tresorera del CPAM)

5.     N-221     Sta. Maria Escoté i Valderrama (Vocal JD del CPAM)

 

Després de donar la benvinguda per l’assistència per part del President, comença l’Assemblea. 

PRIMER

Presentació de l’única candidatura a la nova Junta Directiva del Centre de Promoció d’activitats de Muntanya, que tindrà una durada de 4 anys tal com marquen els Estatuts de l’Entitat.

La candidatura està formada pels següents socis:

 

1.                President: Antoni Ricart i Serena

2.                Vicepresident: Ignasi Planes i Boladeres

3.                Secretària: Marta Llovera iÁlvarez

4.                Tresorera: Natàlia Serres i Margalida

                          Vocals:

5.                Àngels Rovira i Cairó

6.                Francesc Millà i Solé

7.                Josep Ma. Planes i Boladeres

8.                Laia Rando i Fontova

9.                Líva Roxana i Popa

10.           Maria Escoté i Valderrama

11.           Montse Llovera i Álvarez

12.           Roger Traguany i Pocielo

13.          Xavier Saiz i Sellart

14.          Josep Baldillou i Morelló

 

S’aprova per unanimitat

 

SEGON

 

S’aprova que en els comptes bancaris hi haurà tres signatures: President, Secretària i Tresorera, fent falta dos per signar qualsevol taló bancari.

 

Igualment s’aprova que solament el President i la Secretària, seran els que podran fer transferències, operacions bancàries, etc. necessitant les dos identificacions, la del President, Sr Antoni Ricart i Serena i la de la Secretària, Srta. Marta Llovera i Álvarez, per dur-les a terme.

 

I sense res més a afegir, a les 13:20, el President del CPAM dona per finalitzada l’Assemblea General Extraordinària.

I perquè així consti signen aquesta acta:

President del CPAM                                     Secretària del CPAM

 

 

Antoni Ricart i Serena                                 Marta Llovera i Álvarez